• 23 jan 2018 – Jornadas Teatrais
  23 jan 2018 – Jornadas Teatrais
 • 10 ago 2017 – Geminação com Erbach
  10 ago 2017 – Geminação com Erbach
 • 12 jan 2017 – Aniversário do Teatro Olimpo
  12 jan 2017 – Aniversário do Teatro Olimpo
 • 5 mai 2015 – Capela de Nossa Senhora da Paz, na Constantina
  5 mai 2015 – Capela de Nossa Senhora da Paz, na Constantina
 • 12 mai 2019 – À Roda dos Livros
  12 mai 2019 – À Roda dos Livros
 • 10 jun 2020 – Sociedade Filarmónica Avelarense
  10 jun 2020 – Sociedade Filarmónica Avelarense
 • 7 set 2019 – Forum Romano
  7 set 2019 – Forum Romano
 • 28 set 2019 – Jornada Teatrais
  28 set 2019 – Jornada Teatrais
 • 15 jun 2021 – Territórios de Pedra
  15 jun 2021 – Territórios de Pedra
 • 12 dez 2014 – Exposição de presépios
  12 dez 2014 – Exposição de presépios
 • 31 mai 2015 – Feira do Livro de Ansião
  31 mai 2015 – Feira do Livro de Ansião
 • 3 jun 2018 – Festa do Livro: Orquestra Ligeira do Exército
  3 jun 2018 – Festa do Livro: Orquestra Ligeira do Exército
 • 28 abr 2018 – Jornadas Teatrais
  28 abr 2018 – Jornadas Teatrais
 • 26 mai 2020 – Santa Casa da Misericórdia
  26 mai 2020 – Santa Casa da Misericórdia
 • 9 ago 2014 – Biblioteca Municipal – Ansião
  9 ago 2014 – Biblioteca Municipal – Ansião
 • 30 mai 2015 – Feira do Livro: Mário Mata
  30 mai 2015 – Feira do Livro: Mário Mata
 • 26 jun 2020 – Urban Sketch
  26 jun 2020 – Urban Sketch
 • 13 fev 2016 – Biblioteca Municipal
  13 fev 2016 – Biblioteca Municipal
 • 15 jun 2021 – Biblioteca Municipal
  15 jun 2021 – Biblioteca Municipal
 • 28 ago 2020 – A Nossa História
  28 ago 2020 – A Nossa História

About the author